Truyền Thông Sự Kiện

The next Hương Ca Học Trò 18 will be on Saturday, August 14th, 2021. 

Please remember to save the date for the biggest summer concert of VCSA. 

___________________________________

Chương Trình Hương Ca Học Trò 18 sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 14 tháng 8 năm 2021

Xin mời Quý Ân Nhân tới tham dự và giúp đỡ với chúng con

___________________________________________

Hương Ca Học Trò 18