Thiện Nguyện Viên

Hội sẽ được chia ra thành hai nhóm:

  • Nhóm 1 gồm những thành viên có thể ra khỏi nhà sẽ thu gom những vật liệu cần thiết, giúp vận chuyển đến cho các bạn thiện nguyện viên làm tại nhà và giúp đem những Tấm Che Mặt đã được làm xong giao cho các hội đoàn, viện dưỡng lão, bệnh viện, và nơi cư trú của những người vô gia cư. 

  • Nhóm 2 gồm những thành viên làm việc tại nhà sẽ cùng nhau hoàn thiện Tấm Che Mặt, giúp liên lạc đến những bệnh viện để lấy thông tin, cũng như liên lạc đến các quý ân nhân có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ. 

Sign-up HERE

For More Information, contact Nguyên Đỗ (714) 206-3902